Porady Prawne


 INFORMACJA_O_PUNKTACH_NIEODPlATNEJ_POMOCY_PRAWNEJ_ORAZ_O_ZAPISACH_NA_PORADY_W_2024_ROKU_____kopia.jpg

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowane są w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Pińczowie

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Wizytę w punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu:  41 357 60 01 wew. 271  (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej:    poradyprawne@pinczow.net
  • za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Porady Prawne lub strony internetowej do zapisów publicznych on-line – rezerwacją terminu:  https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/pi%C5%84czowski

 

Bezpośredni numer telefonu do radców prawnych, adwokatów i doradcy obywatelskiego:

41 357 60 01 wew. 212

INFORMACJA_O_PUNKTACH_NIEODPLATNEJ_POMOCY_PRAWNEJ__ORAZ_O_ZAPISACH_NA_PORADY_W_2024_ROKU_____kopia.jpg 

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 8. ust. 8.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Pińczowskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Nieodpłatna Pomoc Prawna - Wydział Spraw Społecznych”, lub w formie elektronicznej na adres: poradyprawne@pinczow.net, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Pińczowskiego drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.


 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o zorganizowaniu przez Naczelną Radę Adwokacką bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy - ofiar konfliktu wojennego. Poniżej znajdą Państwo listę adwokatów udzielających porad na terenie całego kraju.

 

 

 dok2.jpg

 

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

Комунікація для біженців війни з України та українців,які проживають в Польщі  

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje  każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości zbiera informacje na temat dostępności we wszystkich punktach pomocy usług nieodpłatnej pomocy świadczonej w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim oraz prowadzi prace nad możliwością zwiększenia specjalistycznych dyżurów z zakresu prawa cudzoziemców w punktach nieodpłatnej pomocy. Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują się w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy.

 zał: Informator - język polski.docx

 У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу. 

Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу. 

 zał: Інформатор – ураїньською.docx

 

 Ochrona udzielana cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ulotkę do rozpowszechniania wśród uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce oraz informator dotyczący ochrony udzielanej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby pomoc trafiała do potrzebujących na czas i w odpowiedniej formie Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do korzystania z załączonych materiałów.

 

dok2.jpg 

 

dok2.jpg 

 

 Komunikat w sprawie możliwości skorzystania z pomocy dla osób doświadczających przemocy

Jeśli doświadczasz przemocy, możesz uzyskać pomoc w punkcie stacjonarnym swojej miejscowości. 

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty w dziedzinie pomocy ofiarom przemocy, a nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie, umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikator internetowy).

Skorzystaj z jednego z naszych dyżurów specjalistycznych przeznaczonych dla ofiar przemocy domowej, przemocy wobec kobiet i dzieci. W punktach specjalizujących się w tej dziedzinie oczekują gotowi do udzielenia porad profesjonaliści, którzy chce i potrafią  pomagać osobom doświadczającym przemocy, rozumieją ich problemy i znają sposoby radzenia sobie z nimi.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać:

ze wskazanego na liście numeru telefonu;

ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy

z podanego na stronie odpowiedniego powiatu adresu e-mail.  

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych w dziedzinie pomocy ofiarom przemocy znajdziesz poniżej. 

Punkty pomocy ofiarom przemocy


 
 dok2.jpg                               

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Załącznik: dyżury specjalistyczne


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»