Projekty i fundusze


     Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.
Okres 2004-2006
     Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 był Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR).
     NPR stanowił podstawę wskazującą kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i środków krajowych. Łączna suma środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na realizację NPR wynosiła 12,8 mld euro. W ramach Narodowego Planu Rozwoju dofinansowanie otrzymało 89tys. projektów o wartości wkładu UE 60,5mld zł.
Okres 2007-2013
     Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 była Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia, NSRO). Określała  ona priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach programów; 16 programów regionalnych; Rozwoju Polski Wschodniej; Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Pomocy Technicznej. Łączna suma środków włączona  w realizację działań rozwojowych, którym elementem była Narodowa Strategia Spójności wyniosła łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld euro ze środków UE.
Okres 2014-2020
     Dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020 jest Umowa Partnerstwa (UP).
     Z budżetu UE na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82 538 217 709 euro w ramach unijnej polityki spójności. Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych (KPO), w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (Infrastruktura i Środowisko; Inteligentny Rozwój; Polska Cyfrowa; Polska Wschodnia; Pomoc Techniczna i Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej) a także 16 programów regionalnych, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.
     W ramach WPR i WPRyby realizowane będą 2 programy na poziomie krajowym finansowane z EFRROW i EFMR: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW i Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".
Pomoc finansowa  ze środków PROW jest skierowana głównie do sektora rolnego w ramach 15 działań. Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW wyniosą  13 612 211 428 euro, w tym: 8 697 556 814 euro z budżetu UE (EFRROW) i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego.
     Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO RYBY) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i inwestycyjnych. W ramach obecnej perspektywy finansowej, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179mln euro) dake ponad 710mln euro.

     Zgodnie z Umową Partnerską budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWS 2014-2020) wyniesie 1 364 543 593 euro, w tym 980 704 066 euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 383 839 527 euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     W ramach RPOWŚ wydzielonych zostało 11 osi priorytetowych (w tym jedna oś dotycząca pomocy technicznej).
     Zakłada się, że działania realizowane w ramach programu przyczynią się m.in. do umacniania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej jak również budowy potencjału regionalnych przedsiębiorstw. Wsparcie obejmuje również obszar rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji oraz sferę usług publicznych.

Opracowała M.Dymek - wydział PiPR

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»